Svet staršev

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Naloge sveta staršev je spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta šole.

Starši na prvem roditeljskem sestanku izvolijo predstavnika in njegovega namestnika za svet staršev.

 

Dostopnost