Šolska svetovalna služba

Sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka na šoli. Nudi pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Nudi tri osnovne vrste dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in vrednotenja. Pri tem sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi ustanovami.

Šolska psihologinja, mag. Irena Adlešič, spremlja delo učencev in nudi pomoč posameznikom in razredom z učnimi in vzgojnimi težavami učencem v 1. triadi:

 • svetovalno delo z učenci, učitelji in starši pri učnih in vedenjskih težavah od 1. do 3. razreda;
 • nudenje neposredne pomoči učencem z učnimi in vzgojnimi ter disciplinskimi težavami učencem od 1. do 3. razreda;
 • izvajanje psiholoških testiranj in diagnostika učnih in vedenjskih težav;
 • vodenje postopkov usmerjanja pri učencih s posebnimi potrebami in sodelovanje v strokovnih skupinah pri učencih s posebnimi potrebami od 1. do 3. razreda;
 • psihološko testiranje v postopku identifikacije nadarjenih učencev;
 • zagotavljanje pomoči družinam s socialno-ekonomskimi stiskami (subvencionirana šolska prehrana in subvencionirana šola v naravi);
 • vpis šolskih novincev in razporejanje v oddelke;
 • prešolanja učencev med osnovnim šolanjem in razporejanje v oddelke;
 • mentorstvo učencem pri izdelavi raziskovalnih nalog in tekmovanju za TV kviz Male sive celice;
 • psihološka dodatna strokovna pomoč.

Kontaktni podatki:

E: irena.adlesic@guest.arnes.si

T: 07 39 35 933

M: 041 526 229

 

 

 

 

 

 

 
Pedagog Tihomir Troha spremlja delo učencev in nudi pomoč posameznikom in razredom z učnimi in vzgojnimi težavami v 2. triadi:

 • svetovalno delo z učenci, učitelji in starši pri učnih, vzgojnih in vedenjskih težavah;
 • pedagoške intervence;
 • izvajanje evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev v devetletni osnovni šoli po slovenskem Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (od 3. do 9. razreda);
 • spremljanje in vrednotenje izvajanja individualne pomoči učencem s posebnimi potrebami;
 • vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami;
 • izvajanje ustrezne dodatne strokovne pomoči;
 • preventivno delo s posamezniki in skupinami pri izboljševanju socialne klime v oddelkih(učenje socialnih veščin, odnosi, pravila šolskega reda);
 • članstvo v timu za vzgojno delovanje šole;
 • priprava tematskih roditeljskih sestankov za starše;
 • specialnopedagoška dodatna strokovna pomoč.

Kontaktni podatki:

E: tihomir.troha@guest.arnes.si

T: 07 39 35 930

M: 031 242 891

Socialni pedagoginji Lea Burger in Lea Verbič spremljata delo učencev in nudita pomoč posameznikom in razredom z učnimi in vzgojnimi težavami v 3. triadi:

 • načrtovanje, organizacija in izvajanje pomoči pri učnih in vzgojnih težavah ter odstopajočih načinih vedenja;
 • svetovalno delo z učenci in starši pri učnih, vzgojnih in vedenjskih težavah (redno svetovanje, pedagoške intervence);
 • spremljanje in vrednotenje izvajanja individualne pomoči učencem s posebnimi potrebami;
 • vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami;
 • preventivno delo s posamezniki in skupinami;
 • preventivno delo v oddelkih –izvajanje tematskih delavnic;
 • karierna orientacija v skladu z rokovnikom za vpis MIZŠ in postopek vpisa v srednje šole;
 • socialnopedagoška dodatna strokovna pomoč.

Kontaktni podatki:

7. in 8. razred 9. razred
E: lea.verbic@guest.arnes.si E: lea.burger@guest.arnes.si
T: 07 39 35 914 T: 07 39 35 914
  M: 031 019 413
Dostopnost